Popraw dostępność strony

Na podstawie podjętej przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 614/XXXV/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy – Miasta Płocka na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości, mieszkańcy miasta Płocka budujący przyłącze kanalizacji sanitarnej do swojej posesji mogą uzyskać dotację do 50 %  poniesionych i udokumentowanych kosztów (faktury i/lub rachunki), jednak nie więcej niż 3.000,00 zł.

Czytaj więcej: Dotacje na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Zarządcą Cmentarza Komunalnego zlokalizowanego przy ul. Bielskiej 66 w Płocku jest Zakład Usług Miejskich „MUNISERWIS” Zakład Budżetowy.

Siedziba Zarządcy Cmentarza komunalnego – Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” Płock, ul. Przemysłowa 33, tel. 24 364 01 40 http://www.muniserwis.pl/.

 

 

UWAGA!

Nowa organizacja ruchu na terenie Cmentarza Komunalnego od 29 grudnia 2021 roku.

Wjazd pojazdów na teren cmentarza będzie odbywał się od strony parkingu, bramą oznaczoną na załączonej mapie jako wejście główne. Pozostałe wejścia będą przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszych.

Cmentarz Komunalny Nowa organizacja ruchu

 

 

Czytaj więcej: Cmentarz Komunalny - informacje

"Z publikacji Piotra Gryszpanowicza możemy dowiedzieć się o inicjatywach upamiętniania bohaterskich obrońców Płocka - jakie przedsięwzięcia były podejmowane, kto był ich pomysłodawcą, o lokalizacji pomników i ich losach. To kolejna publikacja, która wzbogaca naszą wiedzę o ważnych wydarzeniach z histori Płocka."

Czytaj więcej: Miejsca pamięci Narodowej OBRONA PŁOCKA 1920

Na terenie miasta Płocka istnieje system zbierający wody opadowe. Część wód opadowych (głównie z Śródmieścia) jest odprowadzana do kanalizacji ogólnospławnej, gdzie ścieki sanitarne i wody deszczowe mieszają się i odprowadzane są tymi samymi przewodami do oczyszczalni ścieków na Maszewie. Za utrzymanie tej sieci odpowiadają Wodociągi Płockie Sp. z o.o.

Na pozostałych obszarach funkcjonuje rozdzielcza kanalizacja: sanitarna i deszczowa. Wody opadowe po podczyszczeniu odprowadzane są do rowów czy też rzek zlokalizowanych na terenie miasta.

Od kilku lat Gmina-Miasto Płock sukcesywnie dokonuje rozdziału sieci ogólnospławnej na rozdzielczą.

Główne założenia w zakresie zagospodarowania wód opadowych dostępne są w wytycznych do projektowania i wykonania odbioru.

Jeśli chcesz przyłączyć się do sieci kanalizacji deszczowej powinieneś wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

Następnie opracować dokumentację techniczną zgodnie w wytycznymi oraz z otrzymanymi warunkami. Dokumentacja ta podlega uzgodnieniu w Wydziale Spraw Komunalnych.

Prace związane z włączeniem przyłącza do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej należy zgłosić pisemnie na adres: BOK stanowisko 13/14 - Urząd Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, lub elektronicznie na adres Wydziału Spraw Komunalnych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • mapę zagospodarowania terenu - plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej,
  • kopię warunków technicznych,
  • zestawienie powierzchni szczelnych utwardzonych (z wyszczególnieniem m.in. powierzchni dachu),
  • Krajowe Oceny Techniczne lub ważne, pełne teksty Aprobat, deklaracje, certyfikaty, atesty zastosowanych materiałów i urządzeń (dotyczy regulatora oraz urządzeń przeciwzalewowych),
  • protokół zagęszczenia z wyjątkiem wykonania przyłącza metodą bezwykopową,
  • inspekcję TV i próbę szczelności w zależności od możliwości technicznych,
  • kopią protokółu z narady koordynacyjnej Zespołu Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu z mapą sytuacyjną w skali 1:500 w przypadku kolizji z pozostałą infrastrukturą,
  • inwentaryzację geodezyjną w wersji papierowej i elektronicznej, a w przypadku jej braku na tym etapie szkic geodezyjny (wersja papierowa i elektroniczna do dostarczenia w póżniejszym terminie),
  • zgodę właściciela terenu (w przypadku prac na działkach poza pasem drogowym), a w pasie drogowym – protokołem odbioru wykonanych prac w terenie przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku.

Po złożeniu dokumentów inspektor z UMP umawia termin dokonania odbioru i spisania protokołu odbioru końcowego włączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

 

Wybudowane przyłącze od sieci miejskiej do studzienki rewizyjnej pozostanie na majątku i w eksploatacji Inwestora.

Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb). Jednym z powodów ich rejestrowania jest konieczność wywiązania się z obowiązku kontrolowania częstotliwości opróżniania tychże zbiorników. Dotyczy to również przydomowych oczyszczalni ścieków – ich ewidencja umożliwia kontrolowanie częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych gromadzących się w czasie eksploatowania oczyszczalni.

Przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów, zaostrzanych zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym, podyktowane jest przede wszystkim troską o środowisko. Jego jakość budzi bowiem coraz większy niepokój, a świadomość skali zmian obliguje do skutecznego działania na rzecz ochrony naturalnych zasobów. Dlatego też informujemy o planowanych na terenie miasta Płocka kontrolach nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie. Na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pracownicy Urzędu Miasta Płocka, Wodociągów Płockich Sp. z o.o. oraz Straży Miejskiej Miasta Płocka będą przeprowadzać kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb), a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Płocka, dowodów uiszczania opłat za te usługi oraz dokumentów potwierdzających stan techniczny tych obiektów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości niepodłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania sposobu pozbywania się z ich terenu nieczystości ciekłych. Właściciel taki po pierwsze musi posiadać umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zaś po drugie – musi gromadzić dowody potwierdzające uiszczenie opłaty za te usługi. Zarówno umowę, jak i dowód opłaty, trzeba okazać podczas kontroli. Należy pamiętać, że posiadane rachunki, faktury VAT muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych z szamba. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika oraz zapewniać ciągłość korzystania ze zbiornika. Jednak wywóz nieczystości nie powinien odbywać się rzadziej niż co 2 miesiące.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się z nich osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków). Fakt ten również musi zostać odpowiednio udokumentowany. Trzeba posiadać umowę na wywóz osadów ściekowych oraz dowody uiszczania opłaty za w/w usługę. Eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 7,5 m3/d należy dodatkowo zgłosić do Urzędu Miasta Płocka.

Trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia. W ramach prowadzonego postępowania mandatowego strażnik miejski może nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5000 zł.

Ustawowy obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej na terenie gminy sieci kanalizacyjnej. Ustawodawca przewiduje tu dwie możliwości: albo istnieje sieć kanalizacyjna - wówczas zasadą jest, że nieruchomość ma być podłączona do tej sieci, a jedyny wyjątek dotyczy takiej sytuacji, kiedy nieruchomość jest już wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych i wtedy przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, albo sieć kanalizacyjna nie istnieje i jej budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona; wtedy właściciel nieruchomości może wyposażyć swoją nieruchomość albo w przydomową oczyszczalnię ścieków albo w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych. Akt u.c.p.g. przewiduje, że to właściciele nieruchomości mają zapewniać utrzymanie czystości i porządku m.in. poprzez przyłączanie swoich nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Nadzór nad realizacją obowiązku w zakresie przyłączenia nieruchomości do sieci sprawuje Prezydent Miasta Płocka, który w przypadku uchylania się od obowiązku ma uprawnienia do wydania decyzji nakazującej jego wykonanie. Niewykonanie decyzji podlega sankcji w postaci kary grzywny (art. 10 ust. 2 u.c.p.g. ).

Kolejna możliwość przymuszenia właściciela niestosującego się do wykonania decyzji z art. 5 ust. 7 u.c.p.g. to wszczęcie postępowania w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok