Popraw dostępność strony

Dotacje na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Na podstawie podjętej przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 614/XXXV/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy – Miasta Płocka na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości, mieszkańcy miasta Płocka budujący przyłącze kanalizacji sanitarnej do swojej posesji mogą uzyskać dotację do 50 %  poniesionych i udokumentowanych kosztów (faktury i/lub rachunki), jednak nie więcej niż 3.000,00 zł.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości prowadzony jest w trybie ciągłym w okresie: od 2 stycznia do 30 września każdego roku.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Liczba dotacji celowych przyznanych w danym roku budżetowym limitowana jest wysokością środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok budżetowy.

 

I. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja

1.Dotacja celowa, zwana w dalszej części „dotacją”, udzielana jest na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegającego na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącej lub będącej w trakcie budowy sieci kanalizacyjnej, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r. o sygn. akt: III SZP 2/16.

 2. Dotacja może być udzielona wyłącznie na:

  1. zakup materiałów,

  2. usługę wykonania przyłączenia,

  3. koszty pomiarów geodezyjnych.

 (za koszty kwalifikowane uznaje się koszty poniesione od daty podpisania umowy o udzielenie dotacji)

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są:

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,

d) przedsiębiorcy,

2) jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, będące właścicielami budynków, lokali mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy Miasto Płock lub posiadające inny tytuł prawny do władania nimi.

III. Wysokość dotacji

Dofinansowanie odbywać się będzie w formie dotacji celowej stanowiącej refundację kosztów wykonania przyłącza w wysokości 50 % kosztów budowy przyłącza, jednak nie więcej niż 3000,00 (trzy tysiące złotych 00/100).

Czytelnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w określonym terminie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka Wydział Spraw Komunalnych, Plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Urzędu Miasta Płocka bądź datę stempla pocztowego.

Wypłata dotacji następuje po jej rozliczeniu,na podstawie rzeczywistych kosztów wybudowania przyłącza. Dotację należy rozliczyć do 30 listopada br.

Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 24 364 55 55.

 

 

 

 


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok