Popraw dostępność strony

Program ochrony powietrza - obowiązki mieszkańców

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął nowy Program Ochrony Powietrza (POP) dla województwa mazowieckiego, którego wynikają nowe obowiązki zarówno dla gmin, jak i dla mieszkańców. Celem programu jest kompleksowa poprawa jakości powietrza na Mazowszu.

Uchwałą nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął nowy Program Ochrony Powietrza (POP) dla województwa mazowieckiego, z którego wynikają nowe obowiązki zarówno dla gmin, jak i dla mieszkańców.

Najważniejszym celem wprowadzenia programu jest przede wszystkim osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji szkodliwych w powietrzu, a przez to kompleksowa poprawa jakości powietrza na Mazowszu. Na realizację działań samorządy i mieszkańcy maja maksymalnie 6 lat.

Największy wpływ na jakość powietrza mają sami mieszkańcy, dlatego po raz pierwszy w programie określono ich obowiązki m.in. takie jak informowanie gminy o wymianie źródeł ciepła

Zgodnie z § 19 ww. Uchwały podmioty korzystające ze środowiska oraz osoby fizyczne zobowiązane są do przekazania Prezydentowi deklaracji o wymianie bądź instalacji nowych lub dodatkowych źródeł ciepła we wszystkich budynkach służących celom mieszkalnym bądź gospodarczym znajdujących się na terenie nieruchomości w przypadku gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego źródła.

Zakres informacji określa załącznik nr 10 do ww. Uchwały tj.

  1. Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

  2. Adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła;

  3. Numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu;

  4. Adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;

  5. Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach, dotyczące stanu przed wymianą i stanu po wymianie;

  6. Powierzchnia budynku ogrzewana przez źródło ciepła;

  7. Koszt wymiany;

  8. Źródła finansowania;

  9. Data rozpoczęcia i zakończenia wymiany.

Ponadto od 1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 2127). Zgodnie z tą ustawą Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB), która ma pomóc w walce ze smogiem. Zostanie ona stworzona na podstawie deklaracji składanych przez właścicieli domów.

Mieszkańcy gminy za pośrednictwem strony internetowej urzędu są informowani o ryzykach wystąpienia przekroczeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o tym jak się należy zachować w takich sytuacjach.

Zakres i rodzaj działań krótkoterminowych oraz sposób postępowania w przypadku ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu (w załączeniu).


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok