Popraw dostępność strony

Nieruchomości niezamieszkałe

WAŻNY KOMUNIKAT

Kontrole umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne)

 

Informujemy, że na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), Gmina Miasto Płock przystępuje do kontroli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których wytwarzane są odpady komunalne na terenie naszego miasta w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Do nieruchomości niezamieszkałych w których wytwarzane są odpady komunalne zalicza się np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, itp.

Właściciele powyższych nieruchomości, którzy pozbywają się odpadów komunalnych i którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady, wpisanym do Rejestru działalności regulowanej (wykaz podmiotów dostępny jest na stronie internetowej http://czysty.plock.eu w zakładce: Odpady komunalne).

Zgodnie z art. 4d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wytwórcy odpadów komunalnych są obowiązani do selektywnego zbierania wytworzonych odpadów komunalnych według wymagań określonych w Regulaminie oraz w sposób uregulowany w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1.

Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi na skutek prowadzonej działalności gospodarczej.

Postanowienia umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości muszą zapewnić odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie zasadami określonymi w Regulaminie – uchwała Nr 261/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 r. ze zmianami, obowiązującym do 30 czerwca 2023 r. (następnie będzie to uchwała Nr 836/XLVIII/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2022 r.) oraz w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. poz. 906), zgodnie z którym selektywnie zbiera się papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady.

Napis na pojemniku/worku

Kolor pojemnika/worka

Minimalna

pojemność

Minimalna częstotliwość odbioru

Papier

niebieski

60 l pojemnik lub worek

1 raz na miesiąc

Szkło

zielony

60 l pojemnik lub worek

1 raz na miesiąc

Metale i tworzywa sztuczne

żółty

60 l pojemnik lub worek

1 raz na miesiąc

Bio

brązowy

60 l pojemnik lub worek

co 2 tygodnie

Pozostałość po segregacji

inny niż w/w

120 l pojemniki

co 2 tygodnie

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy oraz zgodnie z art. 6 ust. 5aa ww. ustawy co najmniej raz na dwa lata przeprowadzić taką kontrolę.

W związku z powyższym przypominamy właścicielom nieruchomości niezamieszkałych o konieczności zawarcia umowy (jeżeli dotychczas nie są podpisane) i przygotowania do kontroli dokumentów z zakresu gospodarki odpadami (umowa i dowody zapłaty).

W przypadku gdyby ktoś z Państwa dobrowolnie zainteresowany byłby okazaniem powyższych dokumentów, przed kontrolą, proszony jest o kontakt z Referatem Gospodarowania Odpadami w Urzędzie Miasta Płocka telefon: 24 367-17-96 lub e-mail: odpady.komunalne@plock.eu.

 

Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych, grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).

 

Uwaga:

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej oraz gdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nie ma wydzielonego odrębnego pomieszczenia na jej prowadzenie, jego usługi opierają się na usługach intelektualnych (np. doradztwo prawne, usługi terapeutyczne, grafika komputerowa), bądź prowadzi je poza miejscem zamieszkania (np. usługi transportowe lub budowlane itp.), należy dostarczyć oświadczenie o rodzaju pełnionych usług, z zapisem, iż w związku z prowadzoną działalnością nie wytwarzają Państwo odpadów komunalnych, a także, że nie mają Państwo wydzielonego pomieszczenia na prowadzenie swojej działalności, a usługi prowadzone są poza miejscem zamieszkania (podstawa prawna art. 6j ust.4a ww. ustawy)

Powiadomienie Gminy o w/w okolicznościach, pozwoli na zweryfikowanie przypadków, w których obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych nie jest wymagany.

 

segregacja na 5

 

 

WAŻNY KOMUNIKAT

Zgodnie z uchwałą Nr 256/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 roku, właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne („nieruchomości niezamieszkałe") z dniem 1 lipca 2020r. nie będą obsługiwani w systemie gminnego systemu gospodarki odpadami, a zatem zobowiązani są zawierać własne umowy cywilno-prawne.

z podmiotami działającymi na terenie Gminy_miasto Płock i posiadającymi odpowiednie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych - wpisanymi do Rejestru Działalności Regulowanej

W związku z powyższym przypominamy właścicielom nieruchomości niezamieszkałych lub niezamieszkałych w części, iż wpłat za lipiec 2020 nie należy dokonywać na konto Urzędu Miasta Płocka lecz na konto firmy z którą zawarto umowę na odbiór odpadów komunalnych.

 

 


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok