Popraw dostępność strony

Odpady komunalne

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku braku indywidualnego numeru rachunku winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta Płocka PKO BP S.A. o numerze 84 1020 3974 0000 5302 0248 5043 w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Zgodnie z Uchwałą nr 289/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. od 1 lutego 2020 r. stawki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą w zakresie nieruchomości zamieszkałych lub nieruchomości zamieszkałych w części - 26 zł od osoby/miesiąc.

 

W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości mieszkańców) – nowe (kolejne) deklaracje należy składać do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (np. korektę deklaracji za miesiąc luty należy złożyć do 10 marca).

W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację w ciągu 14 dni licząc od dnia zaistnienia danego zdarzenia (dot. złożenia pierwszej deklaracji).

Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Gospodarowania Odpadami przyjmuje zgłoszenia o występujących nieprawidłowościach w realizowaniu usług odbioru odpadów w ramach rozstrzygniętego przetargu, np.: przepełnione pojemniki, brak odbioru w wyznaczonym terminie, chęć wymiany pojemnika na większy.

Informacji dotyczących płatności, składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwrotów nadpłaconych należności udziela Wydział Podatków i Księgowości, Referat Windykacji Opłat.

  • Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: tel. 24 367 08 20 , 24 367 08 11, 24 367 08 25.
  • Zwroty nadpłaconych należności: tel. 24 367 15 28.
  • Informacja dot. płatności za odpady komunalne: tel. 24 367 08 12

 

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne („nieruchomości niezamieszkałe") z dniem 1 lipca 2020r. nie będą obsługiwani w systemie gminnego systemu gospodarki odpadami, a zatem zobowiązani są zawierać własne umowy cywilno-prawne z podmiotami działającymi na terenie Gminy_miasto Płock i posiadającymi odpowiednie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych - wpisanymi do Rejestru Działalności Regulowanej.

 

Jednocześnie przypominamy, że tereny ogródków działkowych oraz cmentarze zostały wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami z dniem 1 lipca 2016 r. Właściciele, zarządcy lub administratorzy takich nieruchomości mają obowiązek zawrzeć umowę cywilno-prawną z przedsiębiorstwem wpisanym do Rejestru działalności regulowanej na odbiór odpadów komunalnych.


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok