Popraw dostępność strony

Formy ochrony przyrody

Ustawa o ochronie przyrody przedstawia poszczególne formy ochrony przyrody, z których na terenie Miasta Płocka występują zarówno formy obszarowe, takie jak:

 • Natura 2000,
 • Obszar chronionego krajobrazu,
 • Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe,
 • Pomniki przyrody - formy indywidualnej ochrony.

 

NATURA 2000 - najważniejsza, pod względem rangi, forma ochrony przyrody, w której ramach na terenie Płocka włączone do ochrony obszary to:

 • Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004) - obszar specjalnej ochrony ptaków,
 • Kampinoska Dolina Wisły (PLH 140029) - specjalny obszar ochrony.

Podstawą programu Natura 2000 jest Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa. Wyznaczenie obszarów specjalnej ochrony ptaków ma na celu protekcję populacji dziko występujących gatunków ptaków, utrzymanie i zagospodarowanie ich naturalnych siedlisk. Celem wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony siedlisk jest ochrona siedlisk przyrodniczych, populacji i siedlisk roślin oraz zwierząt, a także odtworzenie siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków roślin lub zwierząt.

 

NADWIŚLAŃSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU - położony na terenie powiatów płońskiego, płockiego i sochaczewskiego i miasta Płock, zwany dalej „Obszarem”, obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. 2. Obszar o całkowitej powierzchni 43 611,50 ha położony jest na terenie powiatu płońskiego w gminie: Czerwińsk nad Wisłą, powiatu płockiego w gminach: Wyszogród, Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Radzanowo, Stara Biała, Brudzeń Duży, Słubice, Łąck, na terenie powiatu grodzkiego – Miasta Płock i powiatu sochaczewskiego w gminie Iłów

LINK DO SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI:

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewobszarchronionegokrajobrazu.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.353

 

ZESPÓŁ PRZYRODNICZO KRAJOBRAZOWY JARU RZEKI BRZEŹNICY został utworzony uchwałą Rady Miasta Płocka nr 999/XLIX/02 z dnia 29 stycznia 2002 roku. Ochroną objęto początkowo 80 ha. Dnia 28 marca 2017 roku Uchwałą nr 524/XXX/2017 Rady Miasta Płocka powiększono obszar chroniony do 150 ha.

Zespół obejmuje w swych granicach linie krawędzi skarpy doliny rzecznej z uwzględnieniem nawiązania do terenów sąsiednich. Początek obszaru chronionego zespołu znajduje się na Osiedlu Trzepowo w granicach administracyjnych miasta. Dalej rzeka przebiegając przez obszar miasta wyznacza granice pomiędzy Osiedlem Trzepowo a Osiedlem Łukasiewicza oraz pomiędzy osiedlem Winiary a Osiedlem Miodowa i Osiedlem Skarpa. Swój bieg kończy wpadając do rzeki Wisły.

Realizacji tej ochrony służyć mają zakazy, wprowadzone na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego:

 1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru ;
 2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
 3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
 4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
 5. likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
 6. zmiany sposobu użytkowania ziemi ;
 7. wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu;
 8. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką.

Należy jednoznacznie podkreślić, iż zakazy wprowadzone na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mają służyć ochronie cech charakterystycznych jego krajobrazu, czyli osiągnięciu celu, który został ustalony jako priorytetowy dla tego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.

Celem utworzenia Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy w Płocku jest ochrona cennego krajobrazu przyrodniczego z elementami antropogenizacji dla podniesienia i zachowania jego wartości estetycznych, rekreacyjnych oraz funkcji korytarza ekologicznego.

W doktrynie i orzecznictwie podkreśla się, że stosowanie wprowadzonych zakazów powinno być oceniane przez pryzmat celu utworzenia jak i ochrony danego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2017 r. II OSK 2374/16 Cel zakazów na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego);

Oznacza to, że dany zakaz mógłby być uzasadniony, tylko jeżeli dana czynność, czy realizacja jakiejś inwestycji naruszałaby walory krajobrazowe zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.

Zakazy wprowadzone na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mają służyć ochronie cech charakterystycznych jego krajobrazu, czyli osiągnięciu celu, który został ustalony jako priorytetowy dla tego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego np. zakaz dotyczący zmiany sposobu użytkowania ziemi nie może wprowadzać zakazu zabudowy sam w sobie, czyli nie może być on wprowadzony w oderwaniu od celu ustanowienia danego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego i celów jego ochrony. Dlatego też każdy projekt zabudowy na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, biorąc pod uwagę wprowadzone zakazy, podlega ocenie przez organ ustanawiający zespół, jaki wpływ ma to przedsięwzięcie na zachowanie podlegającego ochronie krajobrazu.

Mając na względzie dobro krajobrazu przyrodniczego, każda inwestycja celu publicznego, której lokalizacja przebiegać będzie na obszarze zespołu musi zostać uzgodnione z Radą Miasta Płocka w formie uchwały. Wskazuje na to art 45 pkt 2 ppkt 2 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55): zakazy nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. Uzgodnienie takie, wydaje się po dokonaniu oceny, czy planowana inwestycja jest możliwa do pogodzenia z celem, dla którego został utworzony zespół przyrodniczo-krajobrazowy.

Zakres Jaru został wskazany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego o nr:

27- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego część terenów zakładu produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku wraz z terenami przyległymi, położonych w granicach administracyjnych miasta Płocka.

http://rozwojmiasta.plock.eu/?page_id=3695

39 – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów zawartych pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim i Parowa w Płocku.

http://rozwojmiasta.plock.eu/?page_id=3754

55 – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Trzepowo w Płocku

http://rozwojmiasta.plock.eu/?page_id=3873

62 – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Kobiałka w Płocku.

http://rozwojmiasta.plock.eu/?page_id=7401

Roślinność występująca na terenie objętym Zespołem wykazuje wyraźny wpływ naturalnych procesów erozyjnych i sukcesji roślinności spowodowanej oddziaływaniem człowieka. Na terenie jaru występują zbiorowiska roślinne z dominującymi gatunkami roślin łęgowych tj. topola biała i wierzba krucha na terenach płaskich w rejonie rzeki oraz roślin charakterystycznych dla zbiorowisk grądowych tj. lipa drobnolistna i grab pospolity na zboczach jaru i jego koronie.

Obszar Zespołu można podzielić na trzy wyraźne odcinki, ze względu na ich charakter i odmienność szaty roślinnej: bieg górny, odcinek środkowy oraz ujście rzeki.

W górnym odcinku jaru Brzeźnicy, tj. od osiedla Trzepowo do ul. Łukasiewicza, dominującymi gatunkami drzew są: olsza czarna i jesion wyniosły, w bezpośrednim sąsiedztwie lustra wody. Na tle roślinności naturalnej uwagę przyciągają nasadzenia z roślin pochodzenia obcego np.: świerk srebrny, kasztanowiec biały czy jodła kalifornijska. Na terenach otwartych Jaru znajdują się zbiorowiska roślin synantropijnych, czyli towarzyszących człowiekowi, przekształconych pod wpływem działalności człowieka.

W odcinku środkowym, tj. pomiędzy ulicami Łukasiewicza, a Dobrzyńską, ingerencja człowieka jest najmniej widoczna. Dominują tu olsza czarna, wierzba biała i jesion wyniosły. Natomiast zbocza Jaru porastają głównie takie gatunki jak: klon jawor, wierzba biała, jesion wyniosły i lipa drobnolistna, z domieszką grabu i topoli.

Odcinek ujściowy, tj. fragment Zespołu pomiędzy ulicami Dobrzyńską a rzeką Wisła, wykazuje największy wpływ działalności człowieka. Występują tu tereny zabudowane z towarzyszącą zielenią, tereny po porzuconej zabudowie, stare sady, ogrody działkowe. Wzdłuż cieku występuje prawie wyłącznie wierzba biała oraz wierzby krzewiaste, natomiast na skarpie występują ponadto topola, osika i grab. W części centralnej tego odcinka znajdują się tereny łąkowe, które fragmentami koszone są regularnie 2 razy do roku, aby umożliwić czynną rekreację mieszkańcom miasta. W pobliżu ujścia rzeki masowo pojawia się robinia biała, gatunek obcy i ekspansywny.

Na terenie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Jaru rzeki Brzeźnicy występują liczne gatunki ptaków i 27 gatunków ssaków, związanych z zadrzewieniami i terenami wodnymi, prowadzące zarówno dzienny, jak i nocny tryb życia.

W latach poprzednich powstała Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Jaru Rzeki Brzeźnicy w Płocku jednakże jej realizacja wymaga znacznych nakładów finansowych.

Link do opisu koncepcji : http://rozwojmiasta.plock.eu/wp-content/uploads/2015/06/kocepzcja-ZPK_opis.pdf

LINK DO SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI:

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewzespolprzyrodniczokrajobrazowy.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.314

 

ZESPÓŁ PRZYRODNICZO KRAJOBRAZOWY JARU RZEKI ROSICY - został utworzony uchwałą nr 297/XV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 1999, ze względu na zmiany w ustawie o ochronie przyrody, dla zachowania ciągłości prawnej, nastąpiła konieczność powtórnego podjęcia uchwały w sprawie utworzenia przedmiotowego Zespołu - Uchwała Nr 998/XLIX/02 z dnia 29 stycznia 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2002 r. nr 54 poz 1129). W dniu 28 stycznia 2021 r. Rada Miasta Plocka podjęła nową uchwałę NR 459/XXVII/2021.

Celem utworzenia Zespołu jest ochrona cennego krajobrazu przyrodniczego z elementami antropogenicznymi dla zachowania i podniesienia jego wartości estetycznych, rekreacyjnych oraz funkcji korytarza ekologicznego.

Aktualna powierzchnia Zespołu wynosi 34,76 ha. 

Realizacji tej ochrony służyć mają zakazy, wprowadzone na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego:

 1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;
 2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
 3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
 4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli te zmiany nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
 5. likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
 6. zmiany sposobu użytkowania ziemi;
 7. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz czynności związanych z racjonalną gospodarka rolną, leśną, rybacka i łowiecką.

Należy jednoznacznie podkreślić, iż zakazy wprowadzone na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mają służyć ochronie cech charakterystycznych jego krajobrazu, czyli osiągnięciu celu, który został ustalony jako priorytetowy dla tego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Celem utworzenia Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy w Płocku jest ochrona cennego krajobrazu przyrodniczego z elementami antropogenizacji dla podniesienia i zachowania jego wartości estetycznych, rekreacyjnych oraz funkcji korytarza ekologicznego.

W doktrynie i orzecznictwie podkreśla się, że stosowanie wprowadzonych zakazów powinno być oceniane przez pryzmat celu utworzenia jak i ochrony danego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2017 r. II OSK 2374/16 Cel zakazów na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego).

Oznacza to, że dany zakaz mógłby być uzasadniony, tylko jeżeli dana czynność, czy realizacja jakiejś inwestycji naruszałaby walory krajobrazowe zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.

Zakazy wprowadzone na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mają służyć ochronie cech charakterystycznych jego krajobrazu, czyli osiągnięciu celu, który został ustalony jako priorytetowy dla tego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego np. zakaz dotyczący zmiany sposobu użytkowania ziemi nie może wprowadzać zakazu zabudowy sam w sobie, czyli nie może być on wprowadzony w oderwaniu od celu ustanowienia danego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego i celów jego ochrony. Dlatego też każdy projekt zabudowy na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, biorąc pod uwagę wprowadzone zakazy, podlega ocenie przez organ ustanawiający zespół, jaki wpływ ma to przedsięwzięcie na zachowanie podlegającego ochronie krajobrazu.

Mając na względzie dobro krajobrazu przyrodniczego, każda inwestycja celu publicznego, której lokalizacja przebiegać będzie na obszarze zespołu musi zostać uzgodnione z Radą Miasta Płocka w formie uchwały. Wskazuje na to art 45 pkt 2 ppkt 2 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55): zakazy nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. Uzgodnienie takie, wydaje się po dokonaniu oceny, czy planowana inwestycja jest możliwa do pogodzenia z celem, dla którego został utworzony zespół przyrodniczo-krajobrazowy.

Zakres Jaru został wskazany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, m.in.:

29 – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Podolszyce Północ

http://rozwojmiasta.plock.eu/?page_id=3709

47 - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Podolszyce Południe w Płocku

http://rozwojmiasta.plock.eu/?page_id=3825

60 – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Żyzna -Południe” w Płocku

http://rozwojmiasta.plock.eu/?page_id=6046

66 - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Borowiczki” w Płocku

http://rozwojmiasta.plock.eu/?page_id=8516

67 - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Swojska – Nowickiego” w Płocku

http://rozwojmiasta.plock.eu/?page_id=8547

68 - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Imielnica” w Płocku

http://rozwojmiasta.plock.eu/?page_id=9503

Na wygląd szaty roślinnej jaru rzeki Rosicy wpływ miały czynniki klimatyczne, glebowe, ukształtowanie terenu i antropopresja, czyli działalność człowieka.

Wzdłuż brzegów cieku występują zadrzewienia z dominującą olszą czarną, czyli gatunkiem charakterystycznym dla terenów zalewowych, nadwodnych. Wśród krzewów dominuje bez czarny, czeremcha zwyczajna i trzmielina europejska. Zadrzewienia wierzbowo-topolowe, tak charakterystyczne dla terenów nad Wisłą, występują w Zespole jaru rzeki Rosicy fragmentarycznie. Jednakże duży udział gatunków reprezentujących łęg wierzbowo-topolowy, tj. wierzby biała i krucha oraz topole czarna i biała, wskazuje na powiązania ekologiczne z pobliską doliną Wisły.

Na terenie Zespołu pojawiają się również nieliczne fragmenty typowe dla grądów, czyli z dominującym grabem pospolitym oraz dębem. Częstym zbiorowiskiem roślinnym jest również zbiorowisko z klonem jesionolistnym, gatunkiem pochodzenia obcego, który ze względu na małe wymagania rozprzestrzenił się na obszarze Rosicy.

LINK DO TREŚCI UCHWAŁY:

http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U73/2021/39/979.pdf#zoom=90

LINK DO SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI:

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewzespolprzyrodniczokrajobrazowy.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.ZPK.326

Na terenie Płocka wyżej scharakteryzowane zespoły przyrodniczo-krajobrazowe znajdują się praktycznie na przeciwległych końcach miasta.

Elementem spajającym od strony południowozachodniej jest rzeka Wisła i Dolina Środkowej Wisły oraz Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu i tereny należące do obszaru Natura 2000. Pozostałe tereny zieleni nie tworzą na tyle zwartego systemu połączeń ekologicznych, aby tworzyły bezpośrednie powiązania obu zespołów.

 

POMNIKI PRZYRODY

Aktualnie na terenie miasta Płocka znajdują pomniki przyrody ożywionej: pojedyncze drzewa oraz jeden pomnik przyrody nieożywionej - blok skalny zlepieniec czwartorzędowy.

 1. Dąb szypułkowy (Quercus robur) „Broniewskiego” przy ul. Kościuszki 24

 2. Dąb szypułkowy (Quercus robur) przy ul. Teatralnej

 3. Dąb szypułkowy „Wojciech” (Quercus robur) przy ul. Zarzecznej 6

 4. Miłorząb dwuklapowy przy ul. Jesiennej 3

 5. Dąb szypułkowy (Quercus robur) przy ul. Kościuszki za Mediateką

 6. Platan klonolistny przy Bazylice Katedralnej

 7. Robinia akacjowa przy ul. Sienkiewicza 26

 8. Katalpa żółtokwiatowa przy ul. Sienkiewicza 26

 9. Dąb szypułkowy Padlewskiego (Quercus robur) przy alei J. Piłsudskiego

 10. Dąb szypułkowy (Quercus robur) w parku na Górkach Podominikańskich

 11. Dąb szypułkowy (Quercus robur) w parku na Górkach Podominikańskich

 12. Dąb szypułkowy (Quercus robur) przy pl. Dąbrowskiego 5

 13. Lipa drobnolistna „Odetta” (Tilia cordata) ul. 4 Pułku Strzelców Konnych (Ogród Jordanowski)

 14. Topola kanadyjska (Populus x canadensis 'Robusta') przy ul. Dobrzykowskej obok posesji nr 51

 15. Orzech włoski (Juglans regia) teren parkowy Skarpy Wiślanej obok bloku przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 23

 16. Topola czarna (Populus nigra) Park na Zdunach przy ul. Kazimierza Wielkiego

 17. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) teren cmentarza zabytkowego al. Kobylińskiego

 18. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) teren cmentarza zabytkowego al. Kobylińskiego

 19. Dąb szypułkowy (Quercus robur) przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Misjonarskiej

 20. Dąb szypułkowy (Quercus robur) pas drogowy ul. Warszawskiej (przy wieży ciśnień)

 21. Dąb szypułkowy (Quercus robur) pas drogowy ul. Cichej, przy kapliczce

 22. Blok skalny zlepieniec czwartorzędowy- znajduje się na pograniczu plaży wiślanej i skarpy w odległości ok. 800 m od Tumu, zasypany i ukryty w ziemi przy wzmacnianiu skarpy wiślanej na początku lat 80tych.

Uchwałą Nr 517/XXX/2021 Rada Miasta Płocka w dnia 29 kwietnia 2021 r. ustanowiła nowe pomniki przyrody na terenie Miasta Płocka.

Nowe pomniki przyrody przyczynią się do uwydatnienia ich wartości przyrodniczo – krajobrazowych oraz do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców i dbałości o przyrodę.

Uznane za pomniki przyrody drzewa ma istotne znaczenie w kształtowaniu wizerunku Gminy Płock, jako dbającej o ochronę przyrody.

Objęcie drzew ochroną prawną i otoczenie ich szczególną opieką pozwoli na ich zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Nowe pomniki przyrody to:

  1. Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) o obwodzie pnia w pierśnicy 345 cm (zmierzonym na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu), rosnący na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego, na działce o nr ewid. 681/2 przy ul. Stanisława Małachowskiego w obrębie nr 8;

  2. Grupa 2 szt. drzew:

   a) Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia w pierśnicy 320 cm (zmierzonym na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu), na działce o nr ewid. 766/2 przy ul. Tumskiej w obrębie nr 8;

   b) Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia w pierśnicy 190 cm (zmierzonym na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu), na działce o nr ewid. 766/2 przy ul. Tumskiej w obrębie nr 8;

  3. Grupa 3 szt. drzew:

   a) Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia w pierśnicy 302 cm (zmierzonym na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu), rosnący na terenie zieleni osiedlowej przy zjeździe do garaży podziemnych, na działce o nr ewid. 598/3 przy ul. Padlewskiego w obrębie nr 8;

   b) Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia w pierśnicy 281 cm (zmierzonym na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu), rosnący na terenie zieleni osiedlowej przy zjeździe do garaży podziemnych, na działce o nr ewid. 598/3 przy ul. Padlewskiego w obrębie nr 8;

   c) Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia w pierśnicy 258 cm (zmierzonym na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu), rosnący na terenie zieleni osiedlowej przy zjeździe do garaży podziemnych, na działce o nr ewid. 598/3 przy ul. Padlewskiego w obrębie nr 8;

  4. Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia w pierśnicy 330 cm (zmierzonym na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu) rosnący przy budynku teatru dramatycznego w Płocku, na działce o nr ewid. 262/3 przy Pl. Nowy Rynek w obrębie nr 8;

  5. Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia w pierśnicy 388 cm (zmierzonym na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu) rosnący na terenie zieleni międzyosiedlowej przy ul. A. Mickiewicza na działce o nr ewid. 208/7 w obrębie nr 7;

  6. Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia w pierśnicy 303 cm (zmierzonym na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu) rosnący przy wejściu na pasaż Vuka Karadzica w Płocku, na działce o nr ewid. 262/4 przy Pl. Nowy Rynek w obrębie nr 8;

  7. Czereśnia (Prunus avium) o obwodzie pnia w pierśnicy 195 cm (zmierzonym na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu) rosnąca na terenie skweru przy ul. Jachowicza w Płocku, na działce o nr ewid. 357/1 w obrębie nr 8;

  8. Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia w pierśnicy 305 cm (zmierzonym na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu) rosnący na terenie Parku na Górkach Podominikańskich, na działce o nr ewid. 1010/17 przy ul. Mostowej w obrębie nr 8 , przy schodach Broniewskiego;

  9. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzie pnia w pierśnicy 354 cm (zmierzonym na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu), rosnąca na terenie zieleni osiedlowej, na działce o nr ewid. 123/26 przy ul. Przyszkolnej w obrębie nr 14 w Płocku;

  10. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzie pnia w pierśnicy 338 cm (zmierzonym na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu), rosnąca na terenie zieleni osiedlowej , na działce o nr ewid. 123/25 przy ul. Przyszkolnej w obrębie nr 14 w Płocku;

  11. Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia w pierśnicy 367 cm (zmierzonym na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu) rosnący w lesie, poniżej skarpy, wzdłuż ul. Kutnowskiej, na działce o nr ewid. 123/36 w obrębie nr 14;

  12. Jesion pensylwański (Fraxinus pennsylvanica) o obwodzie pnia w pierśnicy 305 cm (zmierzonym na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu) rosnący na terenie Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy, na działce o nr ewid. 6 przy ul. Parowa w obrębie nr 4;

  13. Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) o obwodzie pnia w pierśnicy 306 cm (zmierzonym na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu) rosnący za budynkiem sądu na terenie ciągu spacerowego na Skarpie Wiślanej, na działce o nr ewid. 991/22 w obrębie nr 8 - ZNIESIONY UCHWAŁĄ RADY MIASTA PŁOCKA NR 647/XXXVII/2021 Z DNIA 30.12.2021 r.;

TREŚĆ Uchwały: http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U73/2021/140/4562.pdf#zoom=90

Wszystkie dane przestrzenne dotyczące form ochrony przyrody prezentowane są przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w postaci interaktywnych map. one dostępne pod adresem geoserwis.gdos.gov.pl.


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok