Popraw dostępność strony

Informacja o opłacie za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

Zgodnie z prawem, osoby lub podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, mają obowiązek złożenia do Urzędu Miasta Płocka wypełnionego oświadczenia.

Prawo wodne, obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku, stanowi, że każdy korzystający z wody powinien płacić za jej użytkowanie. Ma to gwarantować utrzymanie zasobu wód i minimalizować zagrożenie powodzią lub suszą. Na samorządzie spoczął obowiązek poboru opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.), opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Opłatę ponoszą m.in. osoby (fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej), które są właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz użytkownicy wieczyści gruntów.

Wysokość opłaty za usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej (tzn. tego, czy na danej nieruchomości znajduje się urządzenie do retencjonowania wody opadowej).

Sposób obliczania opłaty to iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

  • bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok,
  • z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
  • do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych
    z gruntem  – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
  • od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych
    z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
  • powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

 


W przypadku, gdy na podstawie przedstawionych w oświadczeniu danych potwierdzone zostanie, iż nieruchomość spełnia przesłanki wskazane w art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, Prezydent Miasta Płocka obowiązany będzie do naliczenia opłaty za utratę naturalnej retencji terenowej.

Szczegółowe informacje w zakresie złożenia oświadczenia zawiera niewiążące stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  wyjaśniające najczęściej pojawiające się wątpliwości organów wykonawczych gmin na tle realizacji obowiązku ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, kierowane do Wód Polskich.

Wzór oświadczenia poniżej.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok